Prisijungti
Kviečiame užsukti ir įsigyti norimą iPhone už itin patrauklią kainą! Tempo.lt

Civilizacijų analizė

Vytautas Kavolis
9.00 €
+0.5 € platformos administravimo mokestis
ISBN kodas:
9986813646
Leidėjas:
Leidimo metai:
Būklė:
Nauja
Likutis:
1 vnt.
Aprašymas

Vytautas Kavolis yra vienas ið akty-viausiøcivilizacijø analizës koncepcijos civiliza-cijø sociologijoje teoretikø. Pirmuosius þingsniusVytautas Kavolis þengia kartu su civilizacijø ana-lizës ákvëpëju Benjaminu Nelsonu (1911–1977).

Pagrindinës V. Kavoliopasiûlytos naujovës susijusios su jo poþiûriu á ci-vilizacijos organizacijà – bûtent, sàryðingumo pro-blema („civilizacijø analizë mëgina nustatyti struk-tûrinius ryðius (a) tarp simboliniø konstrukcijø irsocialinës aplinkos, (b) tarp skirtingo pobûdþiosimboliniø konstrukcijø“ (Kavolis 1998c; 9)) ir for-maliøjø konstrukcijø bei moraliniø kultûrø tyri-mø programa.

Kitos pardavėjo prekės

Žiūrėti visas (1791)

Kitos autoriaus knygos

Žiūrėti visas (39)

Panašios prekės

Žiūrėti visas (4274)