Sena.lt TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos
1. Šiomis Naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) nustatytos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje www.sena.lt (toliau – „Interneto svetainė“) tvarka ir sąlygos, taip pat Interneto svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
2. Naudojantis Interneto svetaine, vartotojams suteikiama galimybė joje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus arba ieškomus leidinius – knygas ir/ar žurnalus (toliau – „Skelbimas“) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Interneto svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą interneto svetainėje www.sena.lt (toliau – „Vartotojas“).
3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Interneto svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
5. Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

II. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Interneto svetainėje sąlygoms

1. Vartotojas, norėdamas talpinti Skelbimus, privalo pateikti šiuos būtinuosius duomenis: savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir/arba mobilaus telefono numerį, miestą, svetainės vartotojo vardą bei slaptažodį. Jeigu Vartotojas nepateiks būtinųjų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Skelbimų į Interneto svetainę.
2. Skelbimas privalo būti patalpintas jam skirtoje Interneto svetainės kategorijoje. Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą arba pirkimą.
3. Interneto svetainės duomenų bazėje tam pačiam objektui galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) Skelbimą vienu metu.
4. Vartotojams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Pateikdamas duomenis Skelbime, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
5. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas, ar nepriklauso Vartotojui, ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Pardavęs objektą, Vartotojas privalo pašalinti Skelbimą.
6. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija ar bet kokiu kitu aspektu negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos, smurto ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
7. Draudžiama naudotis Interneto svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Interneto svetainėje, kuris:
7.1. pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
7.2. būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
7.3. keltų grėsmę Interneto svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
7.4. reklamuotų prekę ar paslaugą, kitą nei parduodamas objektas;
7.5. pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos teisės aktus.
8. Skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba nuotraukų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti nuotraukas tokiu būdu; nuotraukose draudžiama vaizduoti asmenis.
9. Patalpindamas nuotrauką Skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti nuotrauką ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
10. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
11. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Interneto svetainėje nurodytų Skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
12. Tiekėjas turi teisę atmesti Skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Interneto svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias nuotraukas.
13. Vartotojų registracija Interneto svetainėje bei skelbimų paskelbimas, paieška, peržiūra,  pasinaudojimas skelbimuose esančia informacija teisėtais asmeniniais tikslais yra nemokami.
14. Vartotojo paskelbto skelbimo maksimalus demonstravimo terminas yra 3 (trys) mėnesiai.
15. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti, kad šioje dalyje nurodytos paslaugos bus mokamos, nustatydamas paslaugų apmokėjimo įkainius ir tvarką. Nustačius nurodytų paslaugų apmokėjimo įkainius ir tvarką, iki šio nustatymo nemokamai Vartotojo patalpintas Skelbimas bus nemokamai demonstruojamas iki to Skelbimo demonstravimo termino pabaigos.

III. Taisyklių pažeidimo pasekmės. Naudojimosi Interneto svetaine nutraukimas 

1. Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina Vartotojų Skelbimus, anketas („profilius“) ir/ar paliktus komentarus iš Interneto svetainės duomenų bazės esant įtarimams, kad jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Interneto svetainės ar naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl bet kurių kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Interneto svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

IV. Atsakomybės apribojimas

1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimui Interneto svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Interneto svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
3. Tiekėjas neatsako už Skelbimuose pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimų, anketų („profilių“), komentarų turinio ir/ar jų patalpinimo Interneto svetainėje.
4. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose, anketose („profiliuose“), komentaruose nurodytos informacijos ir/ar nuotraukų naudojimo.
5. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimas bus ištrintas iš Interneto svetainės duomenų bazės Vartotojo pasirinktą dieną.
6. Tiekėjas neatsako už Interneto svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Interneto svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

V. Informacija apie duomenų apsaugą

1. Vartotojas Interneto svetainėje pateikia šių Taisyklių 2 dalies 1 punkte nurodytus duomenis. Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis patalpinimui Interneto svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Interneto svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Interneto svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims.
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra teikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, anketas („profilius“), komentarus, taip pat suteikti informaciją apie atitinkamų objektų pardavimą, suteikti galimybę susisiekti Vartotojams tarpusavyje, užsisakyti tam tikrą paslaugą, perduoti tam tikrus duomenis tretiesiems asmenims ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei vėlesnio Skelbimų, anketų („profilių“), komentarų duomenų bazės administravimo Interneto svetainės sistemoje tikslais.
3. Vartotojas patvirtina, kad jo Interneto svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi ir nepasenę. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
4. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
5. Vartotojas sutinka gauti asmenines žinutes į savo paskyrą interneto svetainėje apie Sena.lt naujas paslaugas, pasiūlymus, taip pat partnerių pasiūlymus skirtus Sena.lt vartotojams.

VI. Jūsų tapatybės patvirtinimas per Google ir Facebook
1. Jei registruojatės naudodami savo Google Ireland Ltd. (Airija), Google LLC (JAV) (toliau – „Google“) arba Facebook Ireland Ltd. (Airija), Facebook Inc. (USA) (toliau – „Facebook“) paskyrą arba vėliau nusprendžiate susieti savo Google ir (arba) Facebook paskyrą su Sena.lt paskyra, iš mūsų svetainės būsite perkelti į Facebook arba Google svetainę ir paprašyti įvesti savo Facebook arba Google paskyros prisijungimo duomenis.
1.1. Jei įvedate savo Google prisijungimo duomenis, Google atsiųs Sena.lt toliau nurodytus jūsų Google paskyros duomenis:
    Google paskyros ID;
    Vardą ir pavardę;
    pašto adresą;
    Profilio nuotrauką.
1.2. Jei įvedate savo Facebook prisijungimo duomenis, Facebook atsiųs Sena.lt toliau nurodytus jūsų Facebook paskyros duomenis:
    Facebook paskyros ID;
    vardą ir pavardę;
    pašto adresą;
    profilio nuotrauką.
2. Duomenys, gauti iš Facebook arba Google, bus naudojami jūsų Sena.lt paskyrai sukurti. Tai reiškia, kad naudosime jūsų Facebook arba Google nuotrauką kaip jūsų Sena.lt paskyros nario nuotrauką ir jis bus matomas kitiems svetainės lankytojams bei naudotojams. Tačiau ją galėsite pasikeisti Sena.lt profilio puslapyje. Kitų iš Facebook arba Google gautų duomenų Sena.lt sistemoje niekas nematys. Tačiau profilio puslapyje galite nustatyti, jog jūsų el. paštas būtų matomas kitiems naudotojams. El. pašto adresą galėsite, jei norėsite, pasikeisti registracijos metu.
3. Duomenų rinkimas ir naudojimas grindžiamas jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).
4. Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Sena.lt paskyrą – 2 metus nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos.

VII. Duomenų šalinimas
Norėdami, kad jūsų paskyros duomenys būtų pašalinti iš Sena.lt sistemos, prašome parašyti iš to el. pašto adreso, kuriuo registruota jūsų paskyra, į pagalba-noreply@sena.lt.

VIII. Autorių ir kitos teisės

1. Tiekėjas yra visų teisių į atitinkamos Interneto svetainės turinį bei Interneto svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Interneto svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Interneto svetainės turinio, dizaino ir Interneto svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų pačių sukurtų Skelbimų, anketų („profilių“), komentarų atžvilgiu.
3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų, anketų („profilių“) nuotraukas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas Vartotojo asmens duomenų. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai, anketos („profiliai“) ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Interneto svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus, anketas („profilius“) ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

IX. Taikytina teisė

Interneto svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Interneto svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.