Sena: Suteik daiktams naują gyvenimą
Prisijungti

PLATFORMOS SENA.LT PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums lankantis mūsų interneto platformoje adresu www.sena.lt („Platforma“) bei naudojantis Platformoje siūlomomis paslaugomis, o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei UAB Horizontal Media („Bendrovė“), kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas.

Ši Privatumo politika Jums paaiškins, kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome, kaip ir kodėl, kiek laiko juos saugome, informuos apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitą aktualią informaciją. Bendrovė gerbia visų Platformos naudotojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

 1. Duomenų valdytojas

Bendrovė yra šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų valdytojas:

Pavadinimas

UAB Horizontal Media

Juridinio asmens kodas

306083326

Adresas

Ozo g. 12a, LT-08200 Vilnius, Lietuvos Respublika

El. paštas

pagalba@sena.lt 

Jums naudojantis Platforma bei joje siūlomomis paslaugomis, mes gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB („BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymų.

Naudodamiesi Platforma, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės paslaugomis bei teikdami Bendrovei savo asmens duomenis Platformoje, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs neturėtumėte naudotis Platforma ir (arba) teikti savo asmens duomenų Bendrovei.

 1. Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, irgi sudaro asmens duomenis.

Prašome nesiųsti Bendrovei jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, apie save, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.

Platforma naudotis bei asmens duomenis Bendrovei teikti gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet mažiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės. Tokiu atveju jaunesnio nei 18 metų asmens tėvai ar globėjai prisiima visą atsakomybę už jaunesnio nei 18 metų asmens veiklą Platformoje ir susipažinimą su šia Privatumo politika.

 1. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Kai naudojatės Platforma, Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais:

 1. Paskyros Platformoje sukūrimas ir administravimas

Tikslas

Paskyros Platformoje sukūrimas ir administravimas, pavyzdžiui:

 • paskyros registracija įvedant elektroninio pašto adresą, pageidaujamą vartotojo vardą (slapyvardį) ir pageidaujamą slaptažodį Platformos skiltyje „Registruokis“,
 • paskyros registracija naudojantis trečiųjų šalių, t. y. Apple, Facebook ir Google platformų paskyromis, ir suteikiant Platformai prieigą prie šių trečiųjų šalių paskyrų duomenų,
 • paskyros el. pašto adreso patvirtinimas,
 • paskyros nustatymų ir duomenų koregavimas.

Duomenų subjektai

Asmenys, susikūrę paskyrą Platformoje, arba jų atstovai.

Duomenų šaltiniai

Asmenys, susikūrę paskyrą Platformoje, arba jų atstovai, ir, jeigu paskyra registruojama naudojantis trečiųjų šalių, t. y. Apple, Facebook ir Google platformų paskyromis, šios trečiosios šalys.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • slapyvardis,
 • slaptažodis,
 • el. pašto adresas,
 • telefonas,
 • gimimo data,
 • miestas,
 • Platformos naudotojo pateikta paskyros papildoma informacija,
 • nuotrauka,
 • Apple, Facebook ir Google paskyrų ID, jose nurodyti vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir profilio nuotrauka, jeigu paskyra registruojama naudojantis Apple, Facebook ir Google platformų paskyromis.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto registracijos Platformoje būdo bei naudojamų Platformos funkcijų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta. Paskyros registracijai Platformoje būtini tik Jūsų el. pašto adresas, slapyvardis ir slaptažodis, arba aukščiau nurodyti Apple, Facebook ir Google paskyrų duomenys, jei pasirenkate šį registracijos būdą.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti su Jumis sutartį ir ją įvykdyti, t. y. siekiant leisti Jums susikurti paskyrą Platformoje ir ją valdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.), arba leisti susikurti paskyrą Jūsų atstovaujamam juridiniam asmeniui ir ją valdyti (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Duomenis iš Jūsų Apple, Facebook ir Google paskyrų gausime tik jei pasirinksite registraciją tokiu būdu.

Jūsų nuotrauką iš Jūsų Apple, Facebook ir Google paskyrų gausime ir tvarkysime tik jei suteiksite tam sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Tuo atveju jei nepateiksite aukščiau nurodytų duomenų, privalomų paskyros registracijai, mes, deja, negalėsime Jums suteikti galimybės sukurti paskyrą arba naudotis visa ar dalimi jos funkcijų.

Duomenų saugojimas

Šiame skyriuje nurodyti asmens duomenys bus saugomi iki Jūsų paskyros ištrynimo. Norėdami ištrinti Paskyrą, Jūs Paskyroje turite pasirinkti skiltį “Panaikinti paskyrą“ ir sekti nurodytus žingsnius, arba susisiekti su Bendrove elektroniniu paštu pagalba@sena.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei naudodamasis atitinkama paskyra užsakėte Platformos paslaugas (pvz., taškus), atitinkami asmens duomenys bus saugomi šios Privatumo politikos 3.2 skyriuje nustatytais terminais. Jeigu turime teisinę prievolę saugoti Jūsų asmens duomenis ilgiau, atitinkami asmens duomenys bus saugomi šios Privatumo politikos 3.3-3.4 skyriuose nustatytais terminais.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Naudojimasis Platforma ir paslaugų teikimas

Tikslas

Naudojimasis Platforma ir paslaugų Platformos naudotojams teikimas bei jų įgalinimas naudotis Platformos funkcijomis, pavyzdžiui:

 • skelbimų įkėlimas,
 • sandorių su kitais Platformos naudotojais sudarymas,
 • bendravimas su kitais Platformos naudotojais Platformoje,
 • atsiliepimų apie kitus Platformos naudotojais palikimas Platformoje,
 • papildomų paslaugų, pvz., skelbimo iškėlimo ar „VIP narystės“, užsakymas Platformoje,
 • Platformos naudotojų apmokėjimo už Platformos paslaugas administravimas,
 • Platformos naudotojų informavimas jų kontaktiniais duomenimis apie svarbius su paslaugomis susijusius aspektus (ne tiesioginės rinkodaros tikslais).

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie naudojasi Platformos paslaugomis arba kuriuos atstovauja Platforma, kaip nurodyta Platformos naudojimo taisyklėse, arba jų atstovai.

Duomenų šaltiniai

Asmenys, kurie naudojasi Platformos paslaugomis, arba jų atstovai, ir jų veikla Platformoje. Jei atliekate mokėjimus Platformoje, susijusius duomenis galime gauti ir iš mokėjimų surinkimo ar administravimo paslaugų teikėjų, finansų įstaigų arba kitų mokėjimų tarpininkų, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • slapyvardis,
 • el. pašto adresas,
 • telefonas,
 • gimimo data,
 • miestas,
 • vartotojo pateikta papildoma informacija,
 • informacija apie mokėjimus Bendrovei ir kitiems Platformos naudotojams (pvz., suma, data, tikslas),
 • banko sąskaitos duomenys,
 • informacija apie veiklą Platformoje (pvz., įkeltus skelbimus ir jų turinį, paliktus ar gautus atsiliepimus, paskutinio prisijungimo laiką, sekėjus, sudarytus sandorius).

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų naudojamų Platformos funkcijų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti su Jumis sutartį ir ją įvykdyti, t. y. suteikti Jums galimybę naudotis Platforma ir papildomas paslaugas, jeigu jas užsakote, bei užtikrinti tinkamą sutarties su Jumis vykdymą (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir siekiant mūsų teisėto intereso administruoti Platformos veiką, sudaryti sandorius su juridiniais asmenimis ir užtikrinti Platformos naudojimo taisyklių laikymąsi (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, mes galime neturėti galimybės teikti Jums Platformos paslaugų.

Duomenų saugojimas

Duomenys, kuriems teisės aktuose (pvz., Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje) yra nustatyti minimalūs saugojimo terminai, bus saugomi atitinkamame teisės akte nustatytais terminais, pvz., ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai ir t.t.) ir juose esantys asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Bendrovės atitiktis teisės aktų reikalavimams

Tikslas

Atitiktis Platformai ir Bendrovei taikomiems teisės aktų reikalavimams, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 613 str. ir DAC7 reikalavimus pateikti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai apie Platformą naudojančių pardavėjų pajamas, ir apskaitos reikalavimus.

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie naudojasi Platformos paslaugomis arba kuriuos atstovauja Platforma, kaip nurodyta Platformos naudojimo taisyklėse, arba jų atstovai.

Duomenų šaltiniai

Asmenys, kurie naudojasi Platformos paslaugomis, ir jų veikla Platformoje. Jei atliekate mokėjimus Platformoje, susijusius duomenis galime gauti ir iš mokėjimų surinkimo ar administravimo paslaugų teikėjų, finansų įstaigų arba kitų mokėjimų tarpininkų, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą atsiskaitymo būdą. Bendrovė taip pat turi teisę paprašyti Jūsų papildomos informacijos, kaip nurodyta Platformos naudojimo taisyklėse.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • slapyvardis,
 • el. pašto adresas,
 • telefonas,
 • gimimo data,
 • miestas,
 • vartotojo pateikta papildoma informacija,
 • informacija apie mokėjimus Bendrovei ir kitiems Platformos naudotojams (pvz., suma, data, tikslas),
 • banko sąskaitos duomenys,
 • mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai ir juos suteikusios valstybės,
 • PVM mokėtojo kodas, jei ši informacija žinoma,
 • adresas ir rezidavimo valstybė,
 • informacija apie veiklą Platformoje (pvz., sudarytus sandorius).

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų naudojamų Platformos funkcijų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant laikytis mums taikomų teisės aktų reikalavimų (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, mes galime neturėti galimybės teikti Jums Platformos paslaugų arba gali būti taikomos kitos teisės aktuose numatytos pasekmės.

Duomenų saugojimas

Duomenys, esantys dokumentuose, kuriems teisės aktuose (pvz., Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje) yra nustatyti minimalūs saugojimo terminai, bus saugomi atitinkamame teisės akte nustatytais terminais.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Platformos ir jos naudotojų veiklos Platformoje atitikties bei Platformos saugumo užtikrinimas

Tikslas

Bendrovė turi tikslą užtikrinti, kad Platforma ir Platformos naudotojų veikla atitiktų taikytinus teisės aktus ir Platformos naudojimo taisykles bei Platforma būtų saugi, įskaitant:

 • užtikrinimą, kad skelbimai ir jų turinys atitiktų taikytinos teisės reikalavimus ir Platformos naudojimo taisykles,
 • užtikrinimą, kad Platformos naudotojai nenaudotų jos su taikytina teise ir Platformos naudojimo taisyklėmis nesuderinamu būdu,
 • užtikrinimą, kad pardavėjai Platformoje būtų tinkamai identifikuoti ir nustatyta jų aktuali banko sąskaita siekiant pervesti lėšas, gautas veikiant Platformoje,
 • Platformos naudojimo taisyklėse nustatytų priemonių taikymas, pvz., skelbimų ištrynimas, paskyros pašalinimas ar laikinas blokavimas, ir naudotojų informavimas apie tokių priemonių taikymą.

Duomenų subjektai

Asmenys, susikūrę paskyrą Platformoje, arba jų atstovai.

Duomenų šaltiniai

Asmenys, kurie naudojasi Platformos paslaugomis, ir jų veikla Platformoje. Platformos naudotojai taip pat turi galimybę informuoti Bendrovę apie kitų Platformos naudotojų veiklą.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • slapyvardis,
 • el. pašto adresas,
 • telefonas,
 • gimimo data,
 • miestas,
 • vartotojo pateikta papildoma informacija,
 • banko sąskaitos duomenys,
 • informacija apie mokėjimus Bendrovei ir kitiems Platformos naudotojams (pvz., suma, data, tikslas),
 • informacija apie veiklą Platformoje (pvz., įkeltus skelbimus ir jų turinį, sudarytus sandorius, susirašinėjimą veiklos Platformoje ir paslaugų klausimais su kitais Platformos naudotojais ir Bendrove).

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų veiklos Platformoje, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų (BDAR 6 str. 1 d. c p.), tinkamai vykdyti sutartį (Platformos naudojimo taisykles) (BDAR 6 str. 1 d. b p.) bei siekdami mūsų teisėto intereso užtikrinti Platformos saugumą ir Platformos naudotojų veiklos atitiktį Platformos naudojimo taisyklėms ir teisės aktams (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų saugojimas

Šiame skyriuje nurodyti asmens duomenys bus saugomi iki Jūsų paskyros ištrynimo ir dar 1 metus.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Užklausų administravimas

Tikslas

Bendrovė turi tikslą atsakyti į Jūsų užklausas, kurias Jūs pateikiate mums parašydami elektroniniu ar paprastu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar gyvai.

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie siunčia užklausas Bendrovei dėl Platformos.

Duomenų šaltiniai

Asmenys, kurie siunčia užklausas Bendrovei dėl Platformos.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė, kiti užklausoje nurodyti kontaktiniai duomenys,
 • susirašinėjimo su Bendrove turinys.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos būdo ir jos turinio, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant laikytis mums taikomų teisės aktų reikalavimų, jei turime teisinę pareigą atsakyti į Jūsų užklausą (BDAR 6 str. 1 d. c p.), tinkamai vykdyti sutartį, jei Jūsų užklausa yra susijusi su mūsų paslaugomis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) bei siekdami mūsų teisėto intereso atsakyti į Jūsų užklausas ir (arba) suteikti Jums išsamią informaciją apie Platformos paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys šiame skyriuje nurodytu tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo jų surinkimo dienos.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.2 ir 3.11 skyriuose nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Socialiniai tinklai

Tikslas

Bendrovė turi tikslą administruoti savo socialinių tinklų (Facebook ir Instagram), paskyras ir komunikuoti su socialinių tinklų naudotojais.

Duomenų subjektai

Socialinių tinklų (Facebook, Instagram) naudotojai, komunikuojantys su Platformos paskyromis.

Duomenų šaltiniai

Socialinių tinklų (Facebook, Instagram) naudotojai, komunikuojantys su Platformos paskyromis arba aukščiau nurodyti socialiniai tinklai.

Asmens duomenys

 • profilio socialiniame tinkle pavadinimas arba vardas, pavardė,
 • profilio nuotrauka,
 • vieši komentarai bei kitokios interakcijos su Platformos socialinių tinklų paskyromis,
 • susirašinėjimo su Bendrove turinys, jei toks būtų.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto komunikacijos būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas bendrauti su socialinių tinklų naudotojais Platformos paskyrose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų saugojimas

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose:

 1. Tiesioginė rinkodara

Tikslas

Bendrovė turi tikslą pranešti Jums naujienas ir kitą informaciją apie mūsų siūlomas paslaugas ir (ar) pasiūlymus.

Duomenų subjektai

 • asmenys, kurie naudojasi Platformos paslaugomis ir tuo metu arba bet kada vėliau nepaprieštaravo dėl jų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, kai vykdoma Bendrovės panašių paslaugų rinkodara,
 • asmenys, kurie išreiškė sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų šaltiniai

Duomenų subjektai ir, jeigu paskyra registruojama naudojantis trečiųjų šalių, t. y. Facebook ir Google platformų paskyromis, šios trečiosios šalys.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • el. pašto adresas,
 • informacija apie Platformos paslaugas, kuriomis naudojatės.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų tiesioginės rinkodaros nustatymų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

 • Jūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), arba
 • mūsų teisėtas interesas informuoti savo Klientus apie Bendrovės panašias prekes ir (arba) paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Remiantis mūsų teisėtu interesu informuoti Klientus apie Bendrovės panašias paslaugas, Bendrovė tvarkys Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tik esant visoms šioms sąlygoms:

 • Jūs, užsakydami paslaugą Platformoje, aiškiai neišreikšite nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo,
 • kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje,
 • šiuo pagrindu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik Bendrovės panašių paslaugų rinkodarai.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys šiame skyriuje nurodytu tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo jų surinkimo dienos, arba iki Jūsų paprieštaravimo tokiam asmens duomenų tvarkymui, arba iki Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu atšaukimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiausiai.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Apklausos

Tikslas

Bendrovė turi tikslą vykdyti apklausas apie Platformos ir joje teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie išreiškė sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo apklausų vykdymo tikslu.

Duomenų šaltiniai

Duomenų subjektai ir, jeigu paskyra registruojama naudojantis trečiųjų šalių, t. y. Facebook ir Google platformų paskyromis, šios trečiosios šalys.

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • el. pašto adresas,
 • informacija apie Platformos paslaugas, kuriomis naudojatės.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų apklausų nustatymų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo apklausų vykdymo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys šiame skyriuje nurodytu tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo jų surinkimo dienos arba iki Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu atšaukimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiausiai.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Renginių organizavimas

Tikslas

Bendrovė turi tikslą organizuoti renginius (pvz., knygų muges) ir viešinti informaciją apie juos.

Duomenų subjektai

Bendrovės organizuojamų renginių dalyviai.  

Duomenų šaltiniai

Duomenų subjektai ir jų veikla Bendrovės organizuojamuose renginiuose (pvz., kai fiksuojama renginių video medžiaga).  

Asmens duomenys

 • vardas, pavardė,
 • kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas),
 • asmens atvaizdas (nuotrauka ir (arba) vaizdo įrašas),
 • komunikacija renginio organizavimo tikslais.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų dalyvavimo renginiuose ir veiklos juose, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenų saugojimas

Asmens duomenys bus saugomi iki 1 metų arba duomenų subjekto sutikimo atšaukimo, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.11 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 1. Platformos funkcijos

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti Platformos funkcionavimą (įskaitant slapukus), ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite šios Privatumo politikos 4 skyriuje.

 1. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Juos šiuo tikslu tvarkysime 1 metus po atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pvz., pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo galutinio sprendimo įsiteisėjimo).

 1. Slapukai ir kiti Platformos įrankiai

Slapukai (angl. cookies) – tai kompiuteriniai duomenys (dažniausiai maži tekstiniai failai), kurie Platformos gali būti išsaugomi Jūsų kompiuterio, telefono ar planšetės naršyklėje. Juose saugoma tam tikra informacija (pvz., Jūsų pageidaujama kalba ar Platformos nuostatos), kurią Jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų Platformoje.

Pagal funkciją slapukai skirstomi į:

 • Būtinuosius slapukus. Šiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainių funkcijos arba užtikrinama atitiktis teisiniams reikalavimams (pvz., slapukai, užtikrinantys slapukų juostos tinkamą veikimą).
 • Funkcinius slapukus. Šių slapukų pagalba svetainės įsimena lankytojo pasirinkimus, pvz., pasirinktą kalbą, regioną arba kitus nustatymus, todėl lankytojui darkart apsilankius interneto svetainėje jų nereikės pakartoti.
 • Statistinius arba analitinius slapukus. Šie slapukai renka anoniminę informaciją apie interneto svetainės lankytojų veiklą ir statistiką, kuri padeda išsiaiškinti, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine.
 • Rinkodaros arba reklaminius slapukus. Šie slapukai skirti pateikti lankytojams pritaikytus reklaminius skelbimus ir vertinti reklaminių akcijų efektyvumą.

Slapukai taip pat gali būti pirmosios šalies, t. y. sukurti interneto svetainėje, arba trečiųjų šalių, t. y. sukurti kitų interneto svetainių.

 1. Platformoje naudojami slapukai

Šiuo metu Platformoje naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas

Kategorija

Aprašymas ir naudojami duomenys

Saugojimas

XSRF-TOKEN

Būtinasis slapukas

Tai saugumo slapukas, kurio paskirtis – apsaugoti Platformą nuo užklausų klastojimo.

1 diena

laravel_session

Būtinasis slapukas

Šis slapukas renka informacija apie Jūsų dabartinį vizitą Platformoje ir yra esminis siekiant užtikrinti Platformos saugumą ir funkcionalumą.

1 diena

 1. Slapukų valdymas

Platformoje visi slapukai, išskyrus būtinuosius, naudojami tik gavus Jūsų išankstinį sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Būtinieji slapukai naudojami siekiant mūsų teisėto intereso užtikrinti Platformos veikimą, saugumą ir teisinę atitiktį (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Slapukai gali būti kontroliuojami ar ištrinami tiesiogiai interneto naršyklės nustatymuose kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje nepriklausomai nuo mūsų Platformos naudojimo. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas galimai turės neigiamą poveikį Platformos naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Platformos teikiamomis paslaugomis.

Jei Jums reikia daugiau informacijos, aplankykite tinklalapį www.aboutcookies.org. Šiame tinklalapyje rasite išsamią, nepriklausomų ekspertų parengtą informaciją apie tai, kaip savo naršyklėje galite išjungti slapukus ir kaip galite pašalinti tuos slapukus, kurie jau yra saugomi Jūsų kompiuteryje. Norėdami pašalinti slapukus savo mobiliajame telefone, atitinkamos informacijos turėtumėte ieškoti telefono vartotojo instrukcijose.

 1. Duomenų gavėjai

Naudodamiesi Platforma, pvz., talpindami skelbimus ar bendraudami su kitais Platformos naudotojais, Jūs patvirtinate, kad suprantate, jog Jūsų paskyros duomenys (pvz., slapyvardis, kontaktiniai duomenys), informacija apie Jūsų sekėjų ir sudarytų sandorių skaičių, paskutinio prisijungimo Platformoje datą, narystės Platformoje laikotarpį, pažymėtas prekes, kitų naudotojų atsiliepimus apie Jus, skelbimai ir jų turinys ir kita Jūsų Platformoje publikuota informacija bus prieinama tretiesiems asmenims – kitiems Platformos naudotojams, kurie galės su Jumis susisiekti Platformos veiklos tikslais, pvz., norėdami pasiteirauti apie Jūsų Platformoje patalpintame skelbime nurodytą prekę. Šiuos asmens duomenis Jūs įsipareigojate naudoti tik naudojimosi Platforma tikslu ir įsipareigojate nenaudoti jų jokiais kitais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginės rinkodaros tikslu.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai to reikia, pvz., finansines operacijas Platformoje tvarkantiems mūsų mokėjimo paslaugų teikėjams, Platformos prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir panašiai.

Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą arba teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymui (pvz., profesiniams konsultantams, viešiesiems subjektams, vykdantiems oficialias jiems priskirtas pareigas, kt.).

Platforma gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:

 • bankais ir kitomis finansų įstaigomis (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas susijęs su mūsų mokėjimais Jums arba Jūsų mokėjimais mums),
 • teismams, arbitrams, tarpininkams, priešingoms šalims ir jų advokatams (jei to reikia teisminio ar kito panašaus proceso tikslais),
 • policijai, teisėsaugos institucijoms, mokesčių inspekcijoms, kitomis valstybinėms ar savivaldos institucijoms (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitiems asmenims, vykdantiems oficialias jiems priskirtas pareigas (pvz., notarams, skolų išieškojimo bendrovėms),
 • profesiniams konsultantams, pvz., advokatams, patarėjams, auditoriams arba buhalteriams (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams užtikrinti),
 • paslaugų tiekėjams, teikiantiems informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, mokėjimų surinkimo ar administravimo, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui,
 • kitiems tos pačios įmonių grupės subjektams – tik tiek, kiek reikia įmonių grupės tinkamam administravimui,
 • vykdant verslo sandorius (parduodant Bendrovę, jos turtą (jo dalį) ar jos akcijas (jų dalį), prijungiant, sujungiant ar atskiriant Bendrovę ir panašiai) – potencialiems ar galutiniams įgijėjams (jų atstovams), asmenims, atliekantiems Bendrovės patikrinimą ar kitaip dalyvaujantiems atitinkamame verslo sandoryje. Šiuo atveju Bendrovė perduos tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina atitinkamo verslo sandorio tikslais, bei užtikrins asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą.
 1. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pvz., sprendimas dėl tinkamumo arba standartinės sutarčių sąlygos. Bendrovė deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus aukščiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

 1. Asmens duomenų apsaugos priemonės

Bendrovė įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Nors Bendrovė siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Bendrovė negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus.

 1. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais.

Jūs taip pat turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir tokiu atveju susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir teisę gauti tokių duomenų kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų arba papildytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 str. nustatytiems pagrindams.

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 str. 3 d. yra numatytos aukščiau nurodytų atvejų išimtys, kai asmens duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūsų turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų (sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas,
 • tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą,
 • mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus,
 • Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat – teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

 • duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu, ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad Bendrovė perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis, arba dėl Bendrovės teisėto intereso.

Tokiu atveju Bendrovė Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jeigu manote, kad mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą aukščiau nurodytu el. pašto adresu. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teises ir Jus apie tai informuoti arba atsisakyti patenkinti prašymą nurodant tokio atsisakymo priežastis. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių – tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo mes Jus informuosime apie tokį pratęsimą, kartu nurodydami vėlavimo priežastis. Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, mes turime teisę prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

 1. Pakeitimai

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Platformoje. Esant esminiams šios Privatumo politikos pakeitimams, Bendrovė apie juos informuos atskirai.

Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2024 m. sausio 8 d.

Parsisiųsti [Privatumo_politika_2024_01_15.pdf]