Авторский коллектив

Фольклор старообрядцев Литвы (1 том). Сказки. Пословицы. Загадки

(0) Prisijunkite, norėdami įvertinti.
Skelbimas

Santrauka: Šia­me to­me skel­bia­mi straips­niai, nu­švie­čian­tys ru­sų sen­ti­kių ben­druo­me­nių Lie­tu­vo­je is­to­ri­ją, api­ben­dri­nan­tys svar­biau­sius jų fol­klo­ro bei tar­mės ypa­tu­mus. Skai­tan­čių­jų pa­to­gu­mui kiek­vie­nas žan­ri­nis sky­rius pra­de­da­mas straips­niu, ku­ria­me api­bū­di­na­mas to žan­ro funk­cio­na­vi­mas sen­ti­kių ap­lin­ko­je. Pa­sa­kų se­ki­mo tra­di­ci­ja sen­ti­kių ben­druo­me­nė­se Lie­tu­vo­je kur kas gy­vy­bin­ges­nė ne­gu Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Iš Lie­tu­vos sen­ti­kių už­ra­šy­ta apie pus­an­tro tūks­tan­čio teks­tų; maž­daug dvi­de­šim­ties ge­riau­sių se­kė­jų re­per­tu­a­rą su­da­rė nuo pen­kio­li­kos iki tris­de­šim­ties kū­ri­nių. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad iš Lie­tu­vos sen­ti­kių bu­vo už­fik­suo­ti be­veik vi­si ru­sų pa­sa­kų ka­ta­lo­ge ap­ra­šy­ti siu­že­tai. Čia ap­tik­ti ry­tų sla­vų tra­di­ci­jo­je re­ti siu­že­tai (pa­sa­ka apie ap­suk­rų žvir­blį, „Tro­be­lė dan­gu­je“, „Gry­bų ka­ras“ ir kt.). Da­lis teks­tų ar­ti­mi Psko­vo kraš­te – Bal­ti­jos ša­lių sen­ti­kių is­to­ri­nė­je tė­vy­nė­je – užrašytiems va­rian­tams. Kai ku­rių siu­že­tų va­rian­tų ne­pa­skelb­ta ru­sų pa­sa­kų rin­ki­niuo­se, ta­čiau jie žino­mi ar net po­pu­lia­rūs tradicinėse lie­tu­vių pa­sa­kose („Po­nas, ežiu­kas ir gra­šis“, „Ne­pa­bai­gia­ma li­no gies­me­lė“, „Tra­pe­za Pi­liam­nia­je­vi­čius“); ga­li bū­ti, kad mi­nė­tas pa­sa­kas sen­ti­kiai pe­rė­mė iš lie­tu­vių. Dau­gu­mą skel­bia­mų pa­tar­lių ir prie­žo­džių už­ra­šė Za­ra­sų ra­jo­no Sa­la­ko mies­te­ly­je gy­ve­nu­si sa­va­moks­lė me­džia­gos rin­kė­ja Je­li­za­ve­ta Iva­nov­na Ko­les­ni­ko­va. VPU fol­klo­ris­tai iš jos už­ra­šė daug pa­re­mi­jų et­no­gra­fi­nių ko­men­ta­rų, ar­cha­jiš­kų ir tar­mė­je var­to­ja­mų žo­džių reikš­mių aiš­ki­ni­mų. Ko­les­ni­ko­vos rin­ki­ny­je ga­li­ma ras­ti la­bai daug me­džia­gos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­ce­sų bei ru­sų, lie­tu­vių, bal­ta­ru­sių, len­kų ir žy­dų fol­klo­ro tra­di­ci­jų są­vei­kų ty­ri­nė­ji­mams. Vi­so­se pa­re­mi­jo­se ap­tin­ka­ma ar­chaiz­mų ir is­to­riz­mų, Psko­vo are­a­lo tar­mei bū­din­gų žo­džių ir posakių. Dau­ge­ly­je mįs­lių už­me­na­mi se­no­vi­niai dar­bo įran­kiai ir na­mų apy­vo­kos daik­tai. Per­im­tų iš kai­my­nų mįs­lių kur kas ma­žiau ne­gu pa­sa­kų ar pa­tar­lių.


Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai!

Panašūs skelbimai