Autorių kolektyvas

Lietuvos Miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto Darbai (XI tomas)

Santrauka: Turinys: St.Karazija - Lietuvos miškų gamtinis rajonavimas. Т.Битвинскас - Применение дендроклиматоьогического метода для определения эффективности лесохозяйственных мероприятий. J.Būtėnas - Lietuvos pušynų augimo eigos tyrimas. С.Каразия - Естественноес возобновление в березняках Литовской ССР. А.Градяцкас, А.Василиаускас - Опытные культуры в лесничестве Вайшвидава Дубравской ЛОС ЛитНИИЛХ'а. Р.Муркайте - Рассеивание пыльцы ели обыкновенной. В.Валента - Побегобьюны в условиях литовской ССР. А.Римкус - Сосновый вертун. V..Valenta - Liemenų kenkėjų papalitimo eglynuose ir įsikūrimo eglėse kai kurie dėsningumai. Б.Балента - Некоторые закономерности распространения в ельниках и поселения в еловых деребьях стволовых вредителей. V.Valenta - Vingio parko sanitarinė būklė ir priemonės jai pagerinti. Б.Байчис - Режим питательных веществ, кислотности и влажности почвы под дубовыми древостоями Дубравской ЛОС. Р.Шлейнис - Некоторые элементы биологического круговорота веществ в дубравах Литовской ССР. Б.Байчис - Сезонные изменения свойств песчаных почв в сосняках брусничного типа. B.Labanauskas, K.Narbutas - Neplyni (tūrio puoselėjimo, atrankinis ir atvejinis) pušynų kirtimo būdai. B.Marma - Kai kurie stirnų (Capreolus Capreolus L.) fiziologiniai tyrimai voljerose. B.Marma - Stirnų (Capreolus Capreolus L.) kai kurių parazitinių ligų išplitimas Lietuvos miškuose. P.Jurgensonas, V.Padaiga - Stirnų kritimo žiemą priežastys. V.Padaiga, B.Marma - Neišspręstos medžioklės ūkio miškuose problemos. R.Ramanauskas - Ištraukimo įrenginio kinematikos skaičiavimo klausimu.

Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.